محصولات سپاس

Sepas Products

پنیر لاکتیکی سپاس

Sepas Lactic Cheese

پنیر نسبتا چرب تولید شده به روش فراپالایش
محصولی از دام و صنعت چمنزار فاروج

پنیر سفید سپاس

Sepas White Cheese

پنیر نسبتا چرب تولید شده به روش فراپالایش
محصولی از دام و صنعت چمنزار فاروج

پنیر پیتزا گرانا

Grana Pizza Cheese

پنیر پیتزا رنده شده گرانا سپاس
محصولی از دام و صنعت چمنزار فاروج

پنیر پیتزا آنتیکا

Antika Pizza Cheese

پنیر پیتزا رنده شده آنتیکا سپاس
محصولی از دام و صنعت چمنزار فاروج