پنیر سپاس

Sepas Cheese

پنیر لاکتیکی سپاس

Sepas Lactic Cheese

پنیر نسبتا چرب تولید شده به روش فراپالایش
محصولی از دام و صنعت چمنزار فاروج

پنیر سفید سپاس

Sepas White Cheese

پنیر نسبتا چرب تولید شده به روش فراپالایش
محصولی از دام و صنعت چمنزار فاروج